18.05.2017

Биланс стања на дан 31.12.2016.

Биланс успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01. до 31.12.2016. године

Извештај на променама у капиталу за период од 01.01 до 31.12.2016. годинe

Извештај о токовима готовине за период од 01.01 до 31.12.2016. године

Извештај независног ревизора и финансијски извештаји за 2016.годину

 

Биланс стања консолидовани на дан 31.12.2016.

Биланс успеха консолидовани за периодод 01.01. до 31.12.2016. године

Извештај о осталом резултату консолидовани за период од 01.01. до 31.12.2016. године

Извештај на променама у капиталу консолидовани за период од 01.01 до 31.12.2016. године

Извештај о токовима готовине консолидовани за период од 01.01 до 31.12.2016. године

Извештај независног ревизора и консолидовани финансијски извештаји за 2016.годину

 

Напомене уз финансијске извештаје на дан 31. децембар 2016. године

Напомене уз консолидоване финансијске извештаје на дан 31. децембар 2016. године