Општи подаци

Naзив друштва капитала :

Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева “СРБИЈАПУТ” А.Д. Београд, које у свом пословању користи скраћени назив “СРБИЈАПУТ” а.д. ,Београд

 

Седиште и адреса Друштва :

 

Београд, Булевар Краља Александра број 282

Матични број Друштва :

 

07065566

Шифра делатности и опис :

 

42.11 - Изградња путева и аутопутева

ПИБ :

 

100023380

Web презентација i e-mail адреса :

 

www.srbijaput.rs ; office@srbijaput.rs

Број и датум решења о упису у регистар :

 

БД 59325/2007 од 22.06.2007. године

Број запослених :

 

32

Број акционара :

 

103

Вредност основног капитала :

 

99.056.000,00 РСД (од чега акцијски капитал 91.759.000,00 и остали капитал 7.297.000,00)

 

Пословно име, седиште и адреса
ревизорске куће која је ревидирала
последњи финансијски извештај :

 

“PKF” ДОО Београд, улица Палмира Тољатија 5/III

Пословно име организованог тржишта
на које су укључене акције :

 

“ Београдска берза” ад , Нови Београд , Омладинских бригада 1