Информације о успешној екстерној провери, ресетификацији и транзицији SRPS ISO 9001:2015 као и додели сертификата SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008

Након успостављања интегрисаног система менаџмента (ИМС) квалитетом, животном средином и заштитом здравља и безбедношћу на раду, који је усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008, успешно је спроведена провера и додељени су наведени сертификати.

Ови сертификати подразумевају да се пословни процеси у „Србијапут“ а.д. одвијају по прописима и контролисаним процедурама, што крајњем кориснику услуге обезбеђује прецизно дефинисану услугу спроведену на најбољи могући начин.

Сертификате „Србијапут“ а.д. је добио 26.05.2017. године од стране сертификационог тела Standcert d.o.o. и важе до 25.05.2020. године.

Ефикасном имплементацијом ИМС квалитетом, животном средином и заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008 у „Србијапут“-у а.д. се обезбеђује континуирано стално побољшање, повећање конкурентности, повећање ефикасности и профитабилности, дефинисање јасних процедура, минимизирање грешака, боља мотивација, комуникација и информисаност, повећање имиџа, сигурност и поузданост услуга, боље управљање људским потенцијалима, као и усмереност, а самим тим и обезбеђење задовољства крајњег корисника. Такође, имплементацијом стандарда „Србијапут“ а.д. обезбеђује развијање еколошке свести код запослених, као и свести о значају управљања заштитом животне средине, препознавање и спречавање појава евентуалних негативних утицаја на животну средину као и превенција повреда и угрожавање здравља као и штедњу природних ресурса и енергије.